Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek

a webshop.magnoliakert.hu weboldal használatáról

hatályos: 2023. április 03-tól

Kérjük, az ÁSZF tartalmát figyelmesen olvassa el, mielőtt megrendelését véglegesítené, mert

az ÁSZF tartalma a megrendeléssel elfogadottnak tekintendő.

 

BEVEZETÉS

A www.magnoliakert.hu honlapot a Magnolia Alba Kft. üzemelteti.
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön a honlapon keresztül rendel meg tőlünk termékeket, úgy a közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg.
Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és a Magnolia Alba Kft-t illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.
Jelen ÁSZF mellékletét képezik a honlapon elérhető tájékoztatók és nyilatkozat-minták. Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF-et, így annak tartalmát!

A magnoliakert webáruház (továbbiakban: Szolgáltató) és a Vevő jelen szerződési feltételek rendelkezései alapján szerződnek. Az e feltételek alapján létrejövő szerződés módosítására elektronikus levélben, emailben a felek közös megegyezése alapján kerülhet sor. Ha a jelen ÁSZF-
kel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott telefonszámon, emailcímen, további elérhetőségeinken!
Vevő a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul veszi, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után! A szerződési nyilatkozat megtétele a Szolgáltató vállalkozás javára teljesítendő fizetési kötelezettség!

 

SZOLGÁLTATÓ

Elnevezés: Magnolia Alba Kft.
Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Sziget u. 3.
Levelezési címe: 8000 Székesfehérvár, Fiskális út 34-36.
Cégjegyzékszám: 07-09-015958
Adószám: 14649402-1-07
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-32948075 (Erste Bank Hungary Zrt.)
Képviselő: Homoki Balázs
Telefonszám: +36706575517
E-mail: webshop@magnoliakert.hu
Honlap. www.magnoliakert.hu
Telephely: 8000 Székesfehérvár, Fiskális út 34-36.

Illetékes cégbíróság: Székesfehérvári Törvényszék

A tárhely szolgáltató adatai

Vállalkozás: Oleander Informatikai Kft.
Székhely: 3534 Miskolc, Gőz u. 7.
Postacím: 3532 Miskolc, Görögszőlő u. 1.
Elérhetőség: iroda@honlap.hu

 

ÁLTALÁNOS RÉSZEK, FOGALMAK

Felek: Eladó és Vevő együttesen
Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes
személy Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül
Honlap: jelen weboldal, amely feltünteti a kínált termékeket, továbbá a szerződés megkötésére szolgál (www.magnoliakert.hu)
Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.
Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak
Termék: a Honlap kínálatában szereplő, értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi
Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy
Vevő: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő, ezáltal szerződést kötő személy (ÖN)
Jelen ÁSZF és a hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv, amely szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, a Szolgáltató nem iktatja azokat.
A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti, valamint külön jogszabályban a fogyasztói szerződésekre meghatározott kötelező jótállás.
Ön fogyasztónak minősül, amennyiben magánszemélyként (természetes személyként) vásárol az Eladótól.
A honlapon feltüntetett árak magyar forintban értendőek, és tartalmazzák a szükséges ÁFA-t. Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát fenntartjuk. Az Eladó külső vagy belső üzleti döntés vagy hatás miatt módosíthatja az árakat, mely módosítás a már korábban megkötött szerződésekre
nem érvényesek, azonban a hibásan feltüntetett árakra a következő rész az irányadó.

Tévesen, hibásan feltüntetett ár
Nyilvánvalóan hibás árnak tekintendő, ha
• egy termék 0 (nulla) Ft-os árral került feltüntetésre, vagy
• a kedvezményes ár tévesen kerül feltüntetésre.
A fentieken túli esetben is lehetséges tévesen, hibásan feltűntetett ár.

Tévesen, hibásan feltüntetett ár esetében a Vevőnek lehetősége van választani:
• a terméket a valós árán megrendeli és megvásárolja, vagy
• eláll a termék vásárlásától mindenféle hátrányos jogkövetkezmény nélkül.

Továbbiak a hibásan feltüntetett árról az ÁSZF vonatkozó részén.

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazandó rendelkezései érvényesek. Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat
tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

 

JOGSZABÁLYOK

A Szerződésre különösen, de nem kizárólagosan az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
• 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK)
• 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
• 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
• 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
• 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
• 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének
eljárási szabályairól

 

AZ ÁSZF HATÁLYA, MÓDOSÍTÁSA

Az Ön és az Eladó között létrejött szerződésre a kötelezően alkalmazandó jogszabályok mellett a jelen ÁSZF vonatkozik. A jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni. Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt szíveskedjen elolvasni! Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes (ÁSZF hatálya lásd fent). Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket
(visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

 

PANASZKEZELÉS, -ÜGYINTÉZÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi
elérhetőségeken terjesztheti elő:
Ügyfélszolgálati telefonszám: +36(70)657-5517

Ügyfélszolgálati email-cím: webshop@magnoliakert.hu
Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálása nem lehetséges, akkor az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a Fogyasztónak átadja vagy megküldi emailben.

 

TOVÁBBI JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Amennyiben az Eladó és a Fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Fogyasztó számára:
• Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. Az illetékességet megalapozza a fogyasztó lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye is. A kérelem bármely illetékes felügyelőségnél benyújtható.
• Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és
teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a fogyasztó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai
kamara mellett működő békéltető testületnél. Az eladót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő
Fejér Megyei Békéltető Testület
Testület Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
Telefon: +36 22 510-310
Fax: +36 22 510-312
E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu
• Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.
• Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül: Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelyen keresztül online vásárláshoz
kapcsolódó jogvitáikat lehetőség van rendezni egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például
a távolság meggátolná őket ebben. A portálon Ön és a Szolgáltató, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt
vitarendezési testületet.
A platform: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU"

ADATVÉDELEM
Adatkezelési tájékoztatónkat a honlapon érheti el.

SZERZŐI JOGOK
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. A jogtulajdonos: Magnolia Alba Kft. Az Szjt. 16. (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a Magnolia Alba Kft. előzetes írásos hozzájárulás esetén is csak a weboldalra való hivatkozással,
forrás feltüntetésével lehet.

 

A DIGITÁLIS ADATTARTALOM MŰKÖDÉSE, MŰSZAKI VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti.
Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva.

 

TÁJÉKOZTATÓ A HONLAP HASZNÁLATÁRÓL, VÁSÁRLÁS MENETÉRŐL
A vásárlás nem regisztrációhoz kötött, de lehetőség van a honlapon regisztrációra, ezért három
lehetőség közöl választhat:
1. már regisztrált vásárlóként szeretne-e belépni
2. új vásárlóként akar regisztrálni
3. esetleg regisztráció nélkül akar vásárolni

Ha korábban már vásárolt áruházunkban, úgy adja meg a korábbi regisztráció során megadott e-mail címét és jelszavát. Ha új vásárlóként szeretne regisztrálni, akkor adja meg a vásárláshoz szükséges adatait, amelyeket a rendszer eltárol, és a legközelebbi vásárlás alkalmával már csak be kell jelentkeznie. Regisztráció nélküli vásárlás esetén adja meg a megrendelő adatait, számlázási és szállítási (postázási) címét.
A termék(ek) kiválasztása. A vásárlónak lehetősége van választani, illetve rendelni az áruház termékei közül. A könnyebb kereséshez használhatja az oldalba épített keresési funkciót is. A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást. A termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek! A képek esetenként illusztrációk, a színek nem mindig felelnek meg a valóságnak! A vásárló a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket a kívánt méret kiválasztásával és a "Kosárba teszem" gomb
megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi.
A kosár tartalma és a rendelés elküldése, ajánlattétel. A "Kosárhoz" gombra kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, valamint a számla végösszegét, valamint az átvétel és a fizetés módja kiválasztását követően az esetleges szállítási és utánvét költséget. Itt leellenőrizhetik rendelésük helyességét, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint módosíthatnak, javíthatnak is. Amennyiben rendelkezik kuponkóddal, azt itt aktiválhatja az "Érvényesítem" gombbal. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét.

Ha megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizte a végösszeget, és úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni őket, akkor regisztrált vásárló esetén ellenőrizze adatait vagy regisztráció nélküli vásárlás esetén töltse ki a "Megrendelő adatai", a "Postázási cím" és a "Számlázási cím" részeket, majd kattintson a nyilatkozatok és téjékoztatók elolvasása és elfogadását követően a "Megrendelem" gombra, amivel lezárja megrendelését (ajánlattételét).
A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek. Ön a Megrendelés és Fizetés funkció engedélyezésével kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.
Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte. A rendelések feldolgozása folyamatosan (de csak munkanapokon 8:00-16:30 óra között), három lépcsőben történik. Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. A rendelésről először egy automata visszajelzést kap, ami csak annak tényét rögzíti, hogy az Ön megrendelése a honlapon keresztül megérkezett, de ez a visszaigazolás nem minősül az Ön ajánlata elfogadásának. Amennyiben Ön azt észleli, hogy az automata visszaigazoló e-mail értesítés az Ön adatait tévesen tartalmazza (pl. név, szállítási cím, telefonszám, stb.), úgy Ön köteles ennek tényét – a helyes adatok megadásával egyidejűleg – velünk e-mail útján haladéktalanul közölni. Amennyiben Ön a megrendelésétől számított 24 órán belül nem kapja meg az automata visszaigazoló e-mailt, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, mert elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezett meg rendszerünkbe.
Az Eladó ezt követően egy második e-mail útján jelzi, hogy a megrendelés feldolgozása megkezdődött, de még ez az e-mail sem minősül az ajánlat elfogadásának, a szerződés létrejöttének.
A következő 2-3 munkanapon belül telefonon fogjuk Önt keresni, és egyeztetjük Önnel rendelése tételeit, valamint a kiszállítás időpontját.
Miután az Ön rendelését a telefonos egyeztetés során véglegesítettük, egy harmadik e-mail útján VISSZAIGAZOLJUK ÖNNEK rendelését, melyet a telefonon egyeztetett időben meg fog kapni.
A szerződés közöttünk ezen harmadik e-mail útján jön létre. A kiszállítás vagy a személyes átvétel egyeztetett, várható időpontjáról is e-mailt küldünk Önnek.
Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására. Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázára, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre
hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.
Előfordulhat, hogy a honlapunkon szereplő egyes növények rajtunk kívül álló okok - így különösen, de nem kizárólagosan fagykár, vadkár, egyéb természeti csapás - miatt annak ellenére nem állnak a rendelkezésünkre, hogy a webáruházban szerepelnek. Úgyszintén előfordulhat az is, hogy a vásárló által megrendelt növény utóbb - még a kiszállítást megelőzően - elpusztul. Ilyen vis maior esetekre fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes
egészben. Részben történő teljesítés kizárólag az Önnel történő egyeztetést követően kerülhet sor.
A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg az Ön részére 10 munkanapon belül.
Előfordulhat, hogy a honlapunkon szereplő egyes termékek gyártása/forgalmazása/termelése megszűnt. Erre tekintettel fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag az Önnel történő egyeztetést követően kerülhet sor. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg az Ön részére 10 munkanapon belül.

 

FIZETÉSI MÓDOK
A vásárláskor Ön nyéféle féle fizetési mód közül választhat:
1. Helyszínen készpénzzel
2. Utánvétes fizetés a rendelt termék(ek) kézhezvételekor készpénzben, melynek díját a rendszer mindig aktuális mutatja
3. Előre utalás bankszámlaszámra. Ebben az esetben Önnek a megrendelést és annak véglegesítését követően elektronikus úton (e-amil) megküldjük a megrendelésről a kiállított számlát, melynek kiegyenlítését követően kiszállítjuk a rendelt termék(ek)et.
Az összeg kiegyenlítését az Erste Bank Hungary Zrt-nél vezetett 11600006- 00000000-32948075 bankszámlaszámra kell megtenni.
4. SimplePay rendszeren keresztül előre kártyával

 

ÁTVÉTELI MÓDOK ÉS DÍJAK
A vásárláskor Ön kettő féle átvételi mód közül választhat:
1. Személyes átvétel: kertészeti árudánkban, további díjaktól mentesen. Ebben az esetben Önnek telephelyünkön összekészítjük a megrendelt termék(ek)et,
visszaigazoljuk Önnek az átvétel időpontját emailen, majd Ön személyesen tudja ott átvenni megrendelését. Árudánk címe: 8000 Székesfehérvár, Fiskális út 34-36.
2. Kiszállítás: saját teherautóval, amely átvételi mód kizárólag az alábbiakban meghatározott településekre vehető igénybe (kizárólagos kézbesítési címek). Ettől
eltérő - kizárólag Magyarország területén lévő - kézbesítési igénye esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk személyes egyeztetés céljából (ez esetben a megadott
szállítási díjak nem érvényesek, azok kizárólag a lentiekben kézbesítési cím (települések) esetén alkalmazandóak). A meghatározottól eltérő kiszállítási címre kért megrendeléseket elektronikus úton visszautasítjuk. Ezen kiszállítási mód díja 30.000,- Ft megrendelési összegig 3.000,- Ft, 30.001,- Ft és 50.000,- Ft között 1.500,- Ft,
50.000,- Ft felett díjmentes. Az előzőekben meghatározottak bruttó összegek, és a megrendelési összegbe nem számít bele az esetleges kiszállítási és utánvét díj. A
kiszállítás várható időpontja előre egyeztetésre és e-mailben visszaigazolásra kerül. Túlméretes (50 kg-nál nagyobb súlyú vagy 2 méternél hosszabb) termék(ek)et egyedi szállítási díj alapján szállítunk, így azokra nem érvényesek a fenti kiszállítási díjak. Ebben az esetben a megrendelésnél látható kiszállítási díj helyett egyedi szállítási díjat kalkulálunk a megrendelt termék függvényében, melyet Önnel egyeztete, elektronikusan visszaigazolva véglegesítünk.

A települések, ahová kiszállítunk:
• Székesfehérvár
• Pákozd
• Sukoró
• Nadap

• Kápolnásnyék
• Velence
• Gárdony
• Gárdony – Agárd
• Gárdony – Dinnyés
• Pettend
• Zichyújfalu
• Seregélyes
• Sárosd
• Szabadegyháza
• Aba
• Soponya
• Tác, Csősz
• Szabadbattyán
• Kőszárhegy
• Polgárdi
• Jenő
• Nádasdladány
• Sárszentmihály
• Úrhida
• Csór
• Moha
• Sárkeresztes
• Kincsesbánya
• Fehérvárcsurgó
• Magyaralmás
• Bodajk
• Csókakő
• Mór
• Csákberény
• Zámoly
• Pátka
• Lovasberény
Az átvételre való jogosultság vélelme. Az Eladó a termék átvételével megbízott személyt az Ön e feladatra kijelölt olyan képviselőjének tekinti, aki a termék átvételén túl, az átadás-átvétellel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére is jogosult.

 

TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 30 nap.
Tájékoztatjuk, hogy:
• a koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzet,
• a veszélyhelyzetben hozott, a Magyar Közlönyben kihirdetett különleges jogrendi intézkedések,
• a szerződés teljesítése érdekében eljáró személyek (fizetési szolgáltató, valamint a szállítást végző partner) által a veszélyhelyzet miatt hozott intézkedések a szerződés teljesítését vis maior eseményként érintik.
A vis maior helyzet Eladót megakadályozhatja, vagy késleltetheti szerződéses kötelezettségei teljesítésében, amelyért Eladó a Polgári Törvénykönyv alapján nem vonható felelősségre.
Az akadályoztatás és késleltetés kezelése érdekében Eladó jogosult:
• a szerződés teljesítését felfüggeszteni, vagy halasztani,
• a már megkötött szerződés teljesítését lehetetlenülésre (amennyiben a vis maior helyzet előre láthatóan lehetetlené teszi a teljesítést) hivatkozva visszautasítani.
A szerződés teljesítésének felfüggesztése vagy halasztása esetén Eladó a szerződéses kötelezettségeit a vis maior helyzetre tekintettel halasztott időpontban köteles teljesíteni.
A szerződés teljesítésének lehetetlenülése esetén a Polgári Törvénykönyv alapján a szerződés megszűnik, a már megfizetett vételár visszajár a Vásárlónak. Eladó a vételár visszatérítése esetén a Vásárló által alkalmazott fizetési módot, vagy a Felek által egyedileg megtárgyalt visszafizetési
módot alkalmazza.
A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától, illetve - amennyiben az Eladó él ezzel a jogával – az előlegnek az Eladó bankszámláján történt jóváírásától számított. A fenti szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján jelezzük. Jelen általános szerződési feltételek elfogadásával Ön tudomásul veszi, hogy a megadott szállítási idő túllépése miatt az Eladó a kártérítési felelősségét kifejezetten kizárja.

 

ELJÁRÁS HIBÁS ÁR ESETÉN

Előfordulhat, hogy hibás ár szerepel a honlapon. Hibás ár esetén a megrendelést (az Ön ajánlatát) a hibás áron nem áll módunkban elfogadni, és nem vagyunk kötelesek a terméket hibás áron értékesíteni. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés közöttünk. Amennyiben Ön hibás áron tesz ajánlatot, a rendszer azt automatikusan visszaigazolja (a megrendelés beérkezését), ez azonban nem minősül az ajánlat elfogadásának a részünkről. Hibás áron történő
Ön általi ajánlattétel (megrendelés) esetén az ajánlattétel Eladó munkatársa által küldött elektronikus – nem automata - visszaigazolás során az Eladó munkatársa felhívja az Ön figyelmét a helyes árra, és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést. Ön a hibás ár helyett az Eladó által közölt helyes áron nem köteles ajánlatot tenni, és szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a felek között.

 

A MINŐSÉGI- ÉS MENNYISÉG KIFOGÁSOLÁS RENDJE

Ön köteles az átadás-átvétel időpontjában az átvett termék tekintetében az átvételkor szemrevételezéssel észlelhető esetleges minőségi illetőleg mennyiségi kifogásait megtenni, továbbá az átvett terméket összevetni a számlán szereplő tételekkel és az esetleges eltéréseket haladéktalanul közölni. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a csomagot kézbesítéskor a kiszállítást végző kollégánk előtt vizsgálja meg és sérülés észlelése estén kérje jegyzőkönyv felvételét. A szállított Termék rendeltetésszerű használatát nem akadályozó, nem jelentős hiány esetén Ön nem jogosult a Termék átvételét – illetőleg ugyanezen az alapon - a Termék árának kifizetését megtagadni.

 

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ A 45/2014. (II.26.) KORMÁNY RENDELET ALAPJÁN

TÁJÉKOZTATÓ A FOGYASZTÓ VEVŐT MEGILLETŐ ELÁLLÁSI JOGRÓL
Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!
A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát
a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén aa) a terméknek, ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az
utoljára szolgáltatott terméknek, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő 14 nap.
A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.
Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.
A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

Az elállási jog kizártsága
Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy a webáruházban (honlapon) megvásárolható növények kapcsán Ön nem gyakorolhatja elállási jogát, mert a növények a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében d) pontja szerint romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző terméknek minősülnek, melyekkel kapcsolatban az elállási jog gyakorlása kizárt. A webáruházban megvásárolható kiegészítő termékek vonatkozásában Ön az elállási jogát a 45/2014. (II.26.)
kormányredneletben foglaltak szerint gyakorolhatja.

 

KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

 

KELLÉKSZAVATOSSÁG
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem
érvényesítheti. Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési
időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy
az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
Használt termékek esetén alapesetben az általános szabályoktól eltérően alakulnak a szavatossági, jótállási jogok. A használt termékek esetében is beszélhetünk hibás teljesítésről, azonban figyelembe kell venni azokat a körülményeket, amelyek alapján a Vásárló bizonyos hibák előfordulására számíthatott. Az avulás folytán ugyanis egyes hibák jelentkezései egyre gyakoribbakká válnak, amelyek következtében azt, hogy egy használt termék ugyanolyan minőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan vásárolt, nem lehet feltételezni. Ennek alapján a Vásárló csak az olyan hiányosságok tekintetében érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a használtságból eredő hibákon felüliek, és azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a használt termék hibás és erről a Fogyasztónak minősülő Vásárló a vásárláskor tájékoztatást kapott, az ismert hiba vonatkozásában a Szolgáltatónak nincs felelőssége.

 

TERMÉKSZAVATOSSÁG

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
• a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
• a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
• a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.


JÓTÁLLÁS

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?
Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az Eladó jótállásra köteles.
Jogszabály írja elő a jótállás biztosítását az olyan tartós fogyasztási cikkek (pl.: műszaki cikkek, szerszámok, gépek) és alkatrészeik esetében, amelyek vásárlási értéke a 10 000 Ft-ot meghaladja. Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartozó Termékek esetén az Eladó jótállást nem vállal. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Az egy éven túli esetleges jótállási igényekkel kapcsolatban szíveskedjen a gyártóhoz
fordulni!
Mi a viszonya a jótállásnak más szavatossági jogokkal?
A jótállás a szavatossági jogok (termék és kellékszavatosság) mellett érvényesül, alapvető különbség az általános szavatossági jogok és a jótállás között, hogy a jótállás esetén a fogyasztónak kedvezőbb a bizonyítási teher.
A 151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelező jótállás alá eső rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat
gondoskodik. Az eladó vállalása a kötelező jótállás időtartama alatt nem tartalmazhat a fogyasztóra nézve olyan feltételeket, amelyek hátrányosabbak azoknál a jogoknál, amelyeket a kötelező jótállás szabályai biztosítanak. Ezt követően (1 év után) azonban az önkéntes jótállás feltételei szabadon állapíthatóak
meg, azonban a jótállás ebben az esetben sem érintheti a fogyasztó jogszabályból eredő -így köztük a kellékszavatosságon alapuló jogainak fennállását.
Három munkanapon belüli csereigény Webáruházon keresztüli értékesítés esetén is érvényesül a három munkanapon belüli csereigény intézménye. Három munkanapon belüli cserteigényt a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alá tartozó tartós fogyasztási cikkek esetében lehet érvényesíteni, amely szerint, ha a 3 munkanapon belül érvényesíti valaki a csereigény intézményét, akkor az eladónak ezt úgy kell értelmeznie, hogy a termék az eladáskor már hibás volt és minden további nélkül a terméket ki kell cserélnie.
Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól?
Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Vásárlási feltételek
Böngészés a webáruházban
A webáruházban történő böngészéshez, a termékek megtekintéséhez nem szükséges előzetes regisztráció.
A webáruházban a termékek között több módon is böngészhet:
• ha ismeri a termék nevét közvetlenül rákereshet a KERESŐ dobozba beírva,
• a webáruházban a termékek több kategóriába rendezve tallózhatóak.
A kitallózott termékeket rendezheti név (ABC) vagy ár szerinti sorrendbe. Webáruházunk működését az elektronikus kereskedelmi törvény (2001.évi CVIII.törvény) szabályozásának megfelelően mutatjuk be az alábbiakban.


Regisztráció a webáruházba
A regisztrációt fejlécben található „Regisztrálok” gombra kattintva tudja kezdeményezni. A regisztráció során meg kell adnia nevét, (szállítási) címét, telefonszámát és  email címét. Az adatok a megrendelés teljesítéséhez szükségesek. A regisztrációt magyar nyelven tudja elvégezni, a  webáruházban is magyar nyelven talál információkat a termékekről. A regisztráció során megadott módosíthatóak, és törölhetőek a megrendelés elküldése előtt, utólag már nem. Ha mégis változtatni szeretne, vagy elírás történne, kérem, keresse a webáruház üzemeltetőjét.
A regisztráció elküldése után az email címére egy üzenet fog érkezni, amely tartalmazza hozzáférését a webáruházhoz. A "Magnolia Alba Kft." a fenti információkat az adatvédelmi nyilatkozatának megfelelően használja fel.

Távszerződés
A szerződés tárgya a webshop.magnoliakert.hu web áruházban található összes árucikk. Az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon ismerheti meg. A webáruházban található termékek adatai a megrendelés időpontjában érvényesek. Újabb ugyanazon termékre vonatkozó, de későbbi időpontban történő megrendelés esetén, az adatok változhatnak. A webáruházban található ajánlatok az adott időpontban hatályosak.
A megrendelőlap kitöltésével, elküldésével és annak a(z) "Magnolia Alba Kft." e-mail által történő visszaigazolásával a 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre a(z)
"Magnolia Alba Kft." (8000 Székesfehérvár, Sziget u. 3..,
Telefon: +36706575517,
E-mail: webshop@magnoliakert.hu,
Cégjegyzékszám: 07-09-015958,
Adószám: 14649402-1-07.)
mint Szolgáltató, valamint a Megrendelő, mint Vevő között az alábbi feltételek szerint:
Amennyiben a Vevő a vásárlás során házhoz szállítást kért, a Szolgáltató köteles a kiválasztott fizetési módnak megfelelően - vagy utánvétellel, vagy a fizetést követően - a Vevő által a megrendelőlapon kiválasztott terméke(ke)t az azon megjelölt szállítási címre eljuttatni!
Ha a Vevő személyes átvételt jelöl meg a vásárlás során, Szolgáltató köteles az általa biztosított üzlethelyiségben a termékeket Vevőnek átadni.
Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szolgáltató köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében, ez esetben a távszerződés Felek között nem jön létre. Vevő köteles az általa feladott Megrendelőlapon megjelölt és a Szolgáltató által a megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, a Szolgáltató által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat
– mely a termékek csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazza – Szolgáltató részére az általa kiválasztott módon megfizetni.
Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.) Korm. számú rendelet szabályai az irányadóak.
A web áruház használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve a magyar, az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat a "Magnolia Alba Kft." nem iktatja.

Vásárlás és megrendelés
A keresett és megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba teszem” gombra kattintva helyezheti a kosárba, amely minden termék listaoldalán, és részletes termék adatlap oldalán megtalálható a termék mellett.
A kosárba helyezett termékeket innen kitörölheti, illetve módosíthat a megrendelt termék mennyiségén. A kosár tartalmát bővítheti, amennyiben további termékeket kíván vásárolni, illetve be is fejezheti és leadhatja megrendelését a fejlécben található „Pénztárhoz” gombra, majd a rendelés összesítő oldalon a „Megrendelem” gombra kattintva.
A rendelés összesítő oldalon lehetőség van a rendeléshez kapcsolódó információk megtekintésére, és módosítására, illetve a Szolgáltató részére a megrendeléssel kapcsolatos egyéb szöveges tartalmú üzenet küldésére. A webáruházban feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák.

Az alábbi módozatokat választhatja megrendelése során:
Szállítási módok:
- személyes átvétel
- kiszállítás
Végösszeg alapján:
0 Ft-tól 38 100 Ft-ig 3 810 Ft
38 100 Ft-tól 63 500 Ft-ig 1 905 Ft
63 500 Ft-tól ingyenes
Utánvétes fizetés költsége: 381 Ft
A szállítási és fizetési módot a megrendelés során a rendelés összesítő oldalon választhatja ki, itt
kerül feltüntetésre a megrendelt termék kiszállításának díja is.
A fizetés történhet:
- készpénzben (utánvéttel, vagy helyszíni kifizetéssel)
Készpénzes fizetésre utánvét formájában is van lehetőség. Ezesetben a szállítást végző futárnak kell az áru ellenértékét kifizetni.
- átutalással

Amennyiben nem készpénzes fizetési módot választ a termékek postázását, csak a fizetési tranzakció lezárását követően kezdjük meg.
A leadott megrendelést követően rendszerünk először egy automata üzenetet küld a megrendelés elküldéséről, majd a hivatalos a megrendelés teljesítéséről szóló visszaigazolást is emailben küldjük el vásárlóink részére.

Reklamáció
Amennyiben a vásárolt termékkel kapcsolatban mennyiségi és/vagy minőségi kifogás áll fenn a
szállító a kifogásolt terméket visszaszállítja feltéve hogy a reklamáció az átadás során megtörtént.
Jogos reklamáció esetén az új termék kiszállításának a díja a Magnolia Alba Kft. -t terheli.
Panaszügyintézés helye (1997.évi CLV törvény rendelkezései alapján):

• telefonon: +36706575517
• személyesen szóban, itt: 8000 Székesfehérvár, Fiskális út 34-36.
• levélben: 8000 Székesfehérvár, Sziget u. 3.
• vagy e-mailben: webshop@magnoliakert.hu

Elállás
A fogyasztókra vonatkozó jogokat a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet szabályozza, összefoglalva:
A fogyasztót elállási jog illeti meg. Az elállási jog
• a termék átvételét követően,
• vagy szolgáltatás esetén a szerződéskötést követően
14 munkanapon belül gyakorolható. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 munkanapon belül szolgáltató részére. A vásárló az esetben állhat el a vásárlástól anyagi következmények nélkül, ha a terméket eredeti állapotban vissza tudja szolgáltatni. Amennyiben a termékben kár keletkezett azt köteles Vevő a Szolgáltató részére megtéríteni. Az áru ellenértékét és a megrendeléssel kapcsolatos költségeket a "Magnolia Alba Kft." köteles 30 napon belül visszaszolgáltatni, a termék visszaszállításnak a költségét a vevő köteles ez esetben állni.

Az elállás történhet:
• telefonon: +36706575517
• személyesen szóban, itt: 8000 Székesfehérvár, Fiskális út 34-36.
• levélben: 8000 Székesfehérvár, Sziget u. 3.
• vagy e-mailben: webshop@magnoliakert.hu

Kellemes vásárlást kívánunk webáruházunkban!